Иргэдийн инновацийн санаачилгыг
дэмжих хөтөлбөр

------------------------

Төслийн санал хүлээн авч дууслаа

“MON-X” ИННОВАЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

БШУЯ-наас хэрэгжүүлж буй энэхүү хөтөлбөр нь бүс, нийслэл, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлуудыг иргэдийн оролцоотойгоор инноваци ашиглан шийдвэрлэх санаачилгуудыг дэмжих хөтөлбөр юм.

Хөтөлбөрийн
зорилго

1.

icon

Инновацийн соёлыг идэвхижүүлэх

2.

icon

Бүс, нийслэл, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох

3.

icon

Тэдгээрийг иргэдийн оролцоотойгоор инноваци ашиглан шийдвэрлэх

ХЭН ОРОЛЦОХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?

Арга хэмжээнд бүс, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг инноваци ашиглаж шийдвэрлэх хүсэлтэй иргэд, баг, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдана.

ХЭPХЭН ОРОЛЦОХ ВЭ?

Алхам 1
portfolio

Бaруун дээд буланд байрлах Төслийн санаа илгээх товч” дээр дарах

Алхам 2
portfolio

ХӨТӨЛБӨРИЙН бүртгүүлэх хэсгийн бүх цонхыг бүрэн бөглөн Амжилттай “бүртгүүлэх”

Алхам 3
portfolio

Үүний дараа санаа илгээх цонх гарч ирэх ба та бүх цонхыг зааврын дагуу бөглөн илгээснээр амжилттай илгээгдлээ гэсэн цонх гарч ирнэ

MON-X хөтөлбөрийн үе шат

Инноваци гэж юу вэ?

icon

Шинэ мэдлэгийг баялаг болгон хувиргах үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон

  • - Бүтээгдэхүүн
  • - Үйлчилгээ
  • - Маркетинг
  • - Зохион байгуулалтын
  • - Арга, шийдлийг хэлнэ

Инновацийн тухай хуулийн 3.1.1

3.1.2. "шинэ мэдлэг" гэж шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ашиглаж болохуйц, эрхийн хамгаалалт хийгдсэн оюуны бүтээлийг;


3.1.4. "инновацийн бүтээгдэхүүн" гэж энэ хуулиар тогтоосон шаардлага, нөхцөлийг хангасан, зах зээл дээрх ижил төстэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс техник, эдийн засгийн үзүүлэлт, шинжлэх ухааны багтаамж, нэмүү өртөг бий болгох болон өрсөлдөх чадвараар илүү инновацийн үйл ажиллагааны үр дүнг;